NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER AUTÓNOMS

Es començarà a aplicar el 1 de gener de 2023 i fins 31 de desembre de 2025, a partir d’aquesta data, el govern cada 3 anys revisarà el sistema i podrà introduir canvis en funció de la situació econòmica.

El nou sistema de cotització, consisteix en aplicar com a base del càlcul els ingressos reals del autònom, tenint en compte la diferencia entre ingressos i despeses. Cal diferenciar segons el sistema de tributació, així dons;

  • Estimació objectiva o mòduls, serà el rendiment net que figura en la declaració model 131 menys un 7% de deducció por despeses genèriques.
  • Estimació directa serà el rendiment net, incrementat amb les quotes de seguretat social (es a dir no es descompten com despeses les quotes d’autònoms) menys un 7% de deducció per despeses genèriques.
  • Autònoms societaris, serà el rendiment net del seu treball, mes els dividends per participacions en la societat menys un 3% de deducció por per despeses genèriques.

De la base escollida entre la mínima y la màxima dins del tram corresponent al rendiment net, serà d’aplicació el 30,60% que donarà el resultat de la quota a pagar.

Posem per exemple que un autònom l’hi surt un rendiment mensual de 1652,30 euros, això indica que l’hi correspon el tram 3 i pot escollir una base entre 960,78 y 1700, suposem que escull 1400 de base, a la que, se l’hi aplica un 30,60% y resulta una quota a pagar de 428,40 euros.

S’ha de tenir en compte que totes aquestes bases es consideraran provisionals, ja que els rendiments nets poden variar, en aquest cas quan la seguretat social contrasti dades amb hisenda, procedirà a regularitzar las quotes, que podran ser, a pagar o a rebre, en el caso de que surti a pagar es tindrà un mes de termini des de la comunicació, en cas de que sigui a rebre, s’abonarà d’ofici com a molt el 30 d’abril del any següent.

Amb aquest nou sistema de cotització per trams, ja no existeis el límit de cotització per majors de 47 anys.

Si preveiem diferencies entre l’estimat i el que va succeint durant l’any, podem sol·licitar la modificació del tram i bases fins a 6 cops al any que seran;

1 de març, si la sol·licitud es fa abans del últim dia del mes de febrer

1 de maig si la sol·licitud es fa entre el 1 de març i el 30 d’abril

1 de juliol si la sol·licitud es fa entre el 1 de maig i el 30 de juny

1 de setembre si la sol·licitud es fa entre el 1 de juliol i el 31 d’agost

1 de novembre si la sol·licitud es fa entre el 1 de setembre i el 31 d’octubre

1 de gener si la sol·licitud es fa entre el 1 de novembre i el 31 de desembre

NOVA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT

Es crea una nova prestació de cessament d’activitat, consistent en el 50% de la base reguladora en un període que va des de els quatre mesos fins als 2 anys.

Per accedir a aquesta prestació, l’autònom te que reduir els seus ingressos en un 75% durant dos trimestres, o be reduir la jornada o suspendre els contractes del 60% de la plantilla en cas de tindre.

BONIFICACIÓ NOUS AUTÒNOMS

Es manté la bonificació per als nous autònoms o reincorporats després de dos anys d’inactivitat, consistent en una tarifa plana de 80 euros els primers 12 mesos, poden allargar-se 12 meses mes si els rendiments del primer any estan per sota del SMI.