Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, *LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P., d’ara endavant també el Prestador, domiciliada en AV. DIAGONAL 415 4t, 08008 BARCELONA, BARCELONA amb CIF B60694536, telèfon de contacte: 934150193, i email: RECEPCION@BRUGABINET.COM.

BRU GABINET ASSESSOR, S.L.P., com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals (LOPD-*GDD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la *LOPD, BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte i durant un període addicional de 2 anys per a facilitar si és el cas, canvis de productes en garantia, reclamacions, etc… Una vegada esgotat aquest termini, mantindrem les dades bloquejades durant els terminis de prescripció legalment establerts.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives *RGPD i *LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del *RGPD i a l’art. 4 de la *LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al qual és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *RGPD i la *LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a AV. DIAGONAL 415 4t, 08008 BARCELONA, BARCELONA, enviant un correu electrònic a RECEPCION@BRUGABINET.COM, indicant com a Assumpte: “*LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. no cedirà les dades personals a tercers, excepte:
• Per obligació legal
• Organitzacions o personis directament relacionats amb BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P..
• Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
• Entitats Asseguradores
• Agència Espanyola i/o Catalana de Protecció de Dades

No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats,modificacions il·lícites, *substracciones i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

Imatges captades per càmeres de seguretat

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. té instal·lat un sistema de vigilància mitjançant càmeres a l’interior del local situat en AV. DIAGONAL 415 4t, 08008 BARCELONA, BARCELONA amb la finalitat de garantir la seguretat i protecció dels treballadors, clients, usuaris i totes aquelles personis que concorrin a l’interior de les instal·lacions del Responsable.

La informació obtinguda i emmagatzemada podrà ser cedida a les Força i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Transcorregut el termini de 30 dies com a màxim es procedirà a l’esborrat de les dades recaptades, tret que en el transcurs d’aquest termini siguin requerits per autoritat competent.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P., incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Contingut de la web i enllaços (links)

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.l.p.se reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

Enviament CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Ho informem que aquest és l’únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

Publicitat xarxes socials

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. utilitza i és titular de perfils en les següents xarxes socials: Facebook, Twitter, *Linkedin, *Youtube, Instagram, Whatsapp, *Pinterest i Google+. Cadascuna d’elles disposa de la seva pròpia política de privacitat.

La finalitat de crear un perfil social en xarxes socials és oferir informació d’interès de l’usuari i promocionar els seus productes i serveis.

L’ús de xarxes socials per part de l’usuari implica l’acceptació de la política de privacitat de la xarxa social i en cada cas la configuració del seu perfil amb la finalitat de garantir la seva privacitat.

Les dades de l’Usuari en la Xarxa Social no seran tractats, facilitant la informació exclusivament de manera general, sense que això comporti el tractament de dades personals.

L’Usuari té dret a exercir els seus drets davant l’empresa tenint en consideració que l’exercici dels drets estarà ajustat per les condicions de la Xarxa Social i la seva pròpia privacitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Twitter: https://twitter.com/tos?lang=es
Google+: https://www.google.com/policies/privacy/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Youtube:https://www.youtube.com/static?gl=es&template=terms&hl=es
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Subscripció al Blog/ *Newsletter de Bru Gabinet Assessor, S.L.P.

En el cas que l’usuari se subscrigui al blog/*newsletter, l’informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi o bé s’exerceixi el dret de supressió, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la *seudonimización de les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Canvis en la present Política de Privacitat

BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la *LSSICE, BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. no realitza pràctiques de *SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre BRU *GABINET *ASSESSOR, S.L.P. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.