Assessoria fiscal a Barcelona

Abasta tots els impostos estatals, autonòmics i locals; junt a l’assessorament fem també totes les declaracions i liquidacions de tots els impostos, així com la seva liquidació i presentació davant els organismes oficials.

Assesoria Fiscal

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT?

Missió primordial d’aquest àrea és l’assessorament en temes fiscals tant a l’empresa, com a la persona com a subjecte passiu d’impostos.

Inici de l'activitat econòmica

 • Sol·licitud de N.I.F. davant l’Agència Tributària.

 • Alta d’I.A.E. dels epígrafs corresponents a l’activitat.

 • Baixa i modificacions d’índole censal davant l’Agència Tributària.

Impost sobre la renda de les persones físiques

 • Estudi de càlcul i confecció de la declaració anual de l’IRPF, la seva gestió i liquidació d’un sol pagament fraccionat.

 • Pagaments a compte de l’IRPF per activitats econòmiques, professionals, agrícoles, etc.

 • Liquidacions per rendiments de capital mobiliari i la declaració anual.

 • Liquidacions per rendiments de capital immobiliari i la declaració anual. 

 • Liquidacions de les Retencions del Rendiment del Treball i Activitats Professionals i la declaració anual de l’IRPF.

Impost sobre el valor afegit

 • Declaracions – liquidacions periòdiques tant del règim general com del simplificat.

 • Declaració resum anual I.V. A.

 • Declaració estadística i recapitulativa del Intrastat.

 • Declaració anual d’operacions.

Impost de societats

 • Estudi i confecció de la liquidació de l’impost anual.

 • Pagaments fraccionats a compte de la liquidació anual.

Impostos locals

 • Declaracions – liquidacions periòdiques tant del règim general com del simplificat.

 • Declaració resum anual I.V. A.

 • Declaració estadística i recapitulativa del Intrastat.

 • Declaració anual d’operacions.

Impostos cedits a la Generalitat

 • Impost sobre Successions, càlcul, confecció i tramitació.

 • Impost sobre Donacions, càlcul, confecció i tramitació. 

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Societaris, i Actes Jurídics Documentats, càlcul, confecció i tramitació.

Representació i assistència

Atenció davant qualsevol incidència o reclamació per part de qualsevol òrgan de l’Administració Tributària presentant els corresponents escrits d’al·legacions o recursos pertinents amb assistència davant els òrgans d’Administració, Gestió, Inspecció, Tribunal Regional Econòmic Administratiu i davant la Jurisdicció Contenciós Administrativa

Especialistes en el creixement de les PIMES i millorar l’eficiència operativa, ajudant-les a desenvolupar models de negoci per a augmentar la seva capacitat competitiva.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Sol·licita més informació

Deixa'ns les teves dades i et cridem.

*Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Consentiment RGPD

Altres serveis de l’assessoria

Potser també t’interessen